Strona główna/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO informujemy, że chronimy Twoje dane osobowe, oraz o prawach, które Ci przysługują.Wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO informujemy, że chronimy Twoje dane osobowe, oraz o prawach, które Ci przysługują.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest HH Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice

Kontakt w sprawie danych osobowych:

W sprawach dotyczących przetwarzania w HH Poland SA danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Formularz kontaktowy

Jeżeli wypełnisz formularz kontaktowy, wyślesz nam e-mail lub list, przetworzymy Twoje dane w celu kontaktu z Tobą i prowadzenia z Tobą korespondencji; Twoje dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów np. o zmianach w funkcjonowaniu serwisu, zmianach regulaminu itp. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej korespondencji oraz informowania o działalności gospodarczej art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Zamówienie towaru lub usługi

Jeśli Twoje dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi, przetworzymy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą jesteś zainteresowany/-a. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy.

Rozmowa telefoniczna

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką do nas dzwonisz i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Zgoda

W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Twoje dane na postawie zgody i jedynie w celu, który określamy prosząc o wyrażenia przez Ciebie zgody.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Tobą lub zawarcia umowy. W przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy, art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie art. 6 ust. 1 lit a.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres 5 lat po zrealizowaniu uzasadnionych interesów administratora art.6 ust.1 lit.f RODO., m. in w związku z:

  • prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
  • działaniami marketingowymi,
  • umowami realizowanymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących obrót gospodarczy,
  • realizacją innych celów związanych z działalnością gospodarczą,
  • innych celów związanych z działalnością administratora.

Podstawą prawną przetwarzania przez HH Poland SA danych osobowych drugiej Strony jest również:

  • podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit.b RODO,
  • wypełnienie obowiązków prawnych zgodnie z art.6 ust. 1 lit.c RODO związanych między innymi z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie HH Poland SA, w tym m.in., obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczącym usługi pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z HH Poland SA i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. Poza tym, jeśli wymaga tego realizacja celu, dla którego zostały pozyskane, mogą zostać udostępnione kontrahentom, klientom, innym podmiotom gospodarczym, podmiotom rynku kapitałowego, urzędom i organom administracji publicznej, innym podmiotom jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą administratora dane mogą też być przekazywane poza EOG.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Wniesienia sprzeciwu będzie się wiązało z brakiem możliwości przetwarzania Twoich danych osobowych i zostanie potraktowane jako rezygnacja z kontaktu z Administratorem.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na skierowaniu do ELEKTROBUDOWY SA  w upadłości wiadomości w formie papierowej lub elektronicznej, analogicznie do tego w jaki sposób została przez Ciebie udzielona zgoda, z wyraźnym wskazaniem w treści dokumentu informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

do góry